دی ۱۳۹۷

سامانه هوشمند داوری مجلات

سامانه هوشمند داوری مجلات در ابتدا به بررسی کامل مقاله از نظر پلاجیاریزیم یا کپی برداری می پردازد و در صورت وجود کپی در مقاله بیش از حد تعیین مجله مقاله را برگشت می دهد. در ادامه در صورتیکه مقاله منابع خارج از عرف مجله داشته باشد باز هم سامانه به صورت خودکار از نویسنده درخواست رفع این موضوع را می نماید البته تمامی خدمات موجود در سامانه توسط سردبیر قابل تغییر می باشند و کنترل اصلی دست مدیر مسئول یا سردبیر مجله می باشد. سپس پس از تایید همه موارد مقاله بدست سردبیر رسیده و سردبیر در صورت تمایل از طریق پورتال کار را برای داوران ارسال می نماید. داوران نیز در صورت دریافت مقاله در پورتال با یک الارم در ایمیل و تلفن خود از این موضوع متلع و برای انجام داوری اقدام می نمایند و در نتیجه نتیجه نهایی در پورتال برای ایمیل و تلفن دانشجو ارسال می گردد . 

از ما بهترین ها را بخواهید.