دی ۱۳۹۷

جنبه دانشگاهی

این امر با توجه به اینکه دانشگاه ها و مراکز علمی به دنبال اخذ رتبه های برتر دانشگاهی هستند  قابل توجیه است و اگر وابستگی دانشگاهی به درستی درج نگردد مقاله مورد نظر در زیر مجموعه مقالات آن دانشگاه قرار نگرفته و چاپ مقاله برای دانشگاه بی فایده بوده است.