بهترین اقدام نشریات برای اطمینان از کسب اجازه برای انتشار گزارشات موردی پزشکی چیست؟ انتشار گزارشات موردی، عمل رایجی در نشریات پزشکی است که در حال افزایش در نشریات علوم پایه است. وقتی که یک مقاله یک نکته علمی مشخص را نمایش می دهد شکی نیست که گزارشات موردی در اد ...

چاپ گزارش موردی پزشکی – مسائل و مشکلات مجله

چاپ گزارش موردی پزشکی با اجازه بیمار

اگرچه یک چالش اخلاقی مخصوص برای نشریات در مورد چاپ مقالات گزارش موردی در نظر گرفته اند، ام این مساله عواقب مشکلات آتی برای شردبیر و نشریه را کاهش میدهد. زیرا افراد در گزارشات کاملا قابل شناسایی هستند. از این رو نشریات باید اطمینان حاصل کنند که رضایت برای نشر حاصل شده است و افرادی که گزارش شده اند از عواقب آن گزارش آگاه می باشند.

کسب اجازه از بیمار

به دلیل اینکه به تنهایی نمی شود به تمامی اهداف نشریات رسیدگی کرد، در اینجا اصول کلی که یک رضایت نامه باید شامل آن باشد و نمونه هایی از رضایت نامه های فعلی را قرار خواهیم داد تا سردبیران بتوانند فرم های خود را با توجه به اهداف نشریه ارتقاء دهند.

اصول کلی

  • فرم های رضایت نامه باید در هر گزارش موردی که شامل یک فرد یا یک گروه قابل شناسایی است الزامی باشند. این الزامات زمانی که گزارش شامل افراد فوت شده باشد نیز کاربردی است. نمونه هایی از اطلاعات هویتی، معرف موردهای تاریخی انفرادی، عکس ها، اشعات ایکس، یا شجره نامه ها است.
  • خود نشریات نباید رضایت نامه های امضا شده را جمع آوری کنند، زیرا رسید و مخزن اطلاعات محرمانه بیماران می تواند آن ها را در معرض الزامات امنیتی سنگین و مسئولیت های  قانونی یا قوانین اطلاعات بیماران مانند بیمه سلامت قرار دهد.
  • نشریات باید یک کپی پر نشده از فرم رضایت نامه در وبسایت خود قرار دهند و از نویسندگان بخواهند که آن فرم یا فرمی که شامل تمام موارد موجود در رضایت نامه است و توسط بیمار یا موکل او امضا شده است را تصدیق کنند.
  • اگر بیمار یا موکل او فرمی را امضا کنند که با فرم ارائه شده توسط نشریه متفاوت باشد، باید یک کپی پر نشده از رضایت نامه تهیه کنند تا بتوانند ثابت کنند که آن فرم شامل تمام ملزومات بوده است یا خیر.
  • همچنین نویسندگان باید تصدیق کنند که نسخه اصلی فرم امضا شده توسط موسسات درمانی نگهداری می شود.