مجلات به واسطه اخذ نمایه های معتبر بین المللی رتبه و اعتبار می گیرند اما روند اخذ این نمایه ها متفاوت است. در این بخش به معرفی نمایه های معتبر بین المللی میپردازیم. ...

نمایه های معتبر بین المللی

نمایه های اخذ شده برای هر مجله اعتبار آن مجله در زمینه تخصصی مجله به شمار می رود. اما صرف داشتن رویکرد کامل علمی و انجام درست مراحل داوری و دیگر مراحل مورد نیاز برای بررسی علمی برای اخذ نمایه ها گاها کاربرد ندارد چرا که برای اخذ هر نمایه بایستی شرایط و ملزومات مورد نیاز آن تهیه گردد. به عنوان مثال گاها در بین مجلات مشاهده می گردد که مجله ای علی رغم شایستگی از اخذ برخی نمایه های معتبر باز می ماند چرا که برخی از ملزومات آن نمایه را که حتی می تواند یک گام بسیار ساده باشد را رعایت نکرده اند. چنین مواردی را دو راهکار وجود دارد اوین اینکه مسئولان مجلات با سعی و خطا در جهت رفع نقص باشند و دوم اینکه با تکیه بر توان گروه های متخصص در زمان کمتر و با صرف هزینه های کمتر راه را بر پیشرفت مجله خود باز کنند. با توجه به اینکه تعداد سعی و خطا برای اخذ برخی نمایه ها محدود است توصیه می گردد در صورت امکان از تیم های تخصصی که در این زمینه ارائه خدمات انجام می دهند بهره مند شوند.

از جمله نمایه های معتبر بین الملی قابل اخذ برای مجلات می توان به موارد زیر اشاره کرد.

Web of Science (WoS)

Journal Citation Report (JCR)

Scopus

ISC

PJCR (Persian Journal Citation Reports)

Advanced Polymers Abstracts

Aerospace and High Technology Database

Ageline

Agricola

Agris

Aluminium Industry Abstract

Analytical Abstracts (RSC)

Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA)

Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA)

Art &Archaeology Technical Abstract (AATA)

ATLA Religion Database

Bacteriology Abstracts

Biological Abstract (BA)

BIOSIS

Biotechnology Research Abstracts

CAB & CABI Abstracts

Ceramic Abstracts

Chemical Abstract

Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts (CEABA(

Civil Engineering Abstracts (CEA(

Computer and Information System Abstracts

Crop Science Database

Current Index to Statistics

Derwent Innovation Index

Design and Applied Arts Index (DAAI)

Documents in information Science (DoIS)

Earthquake Engineering Abstracts (EEA)

Ecology Abstracts

Econlit

Education Resources Information Center (ERIC)

Educational Research Abstracts (ERA)

Educational Technology Abstracts

EMBASE

Engineered Materials Abstracts

Engineering Village

Environment Index

Environmental Engineering Abstracts

Environmental Science Database

Environmental Sciences & Pollution Management (ESPM)

E-Prints in Library & Information Science (E-LIS)

Family Index

Food Science and Technology Abstracts (FSTA)

GeoRef

Health and Safety Sciences Abstracts

Index Islamicus

Index to Christian Art

INSPEC

International CONstruction Database (ICONDA(

International Index to Music Periodicals (IIMP)

International Nuclear Information System (INIS Database)

International Pharmecutical Abstracts (IPA)

Lexis-Nexis

Library Literature and Information Science

Linguistics & Language Behavior Abstracts (LLBA)

LISA

LISTA

MathSci.net

Mechanical & Transportation Engineering Abstracts

Mechanical Engineering Abstracts

MEDLINE

Merck Index

Metal Abstracts, Metals Abstracts Index and Alloys index (METADEX(

Meteorological and Geoastrophysical Abstracts

 Modern Language Association (MLA) International Bibliography

Music Index

Oceanic Abstracts

Philosopher's Index

Physical Education Index

Plants database

Population Index

Psychlit

PsycINFO

PubMed

Reaxys

Social Services Abstracts

Sociological Abstracts

Solid State and Superconductivity Abstracts

Toxicology Abstracts

Toxline

Water Resources Abstracts

World Wide Political Science Abstracts

Zentralblatt math (Z math(

خدمات پندار وب در هر لحظه در کنار شما هستیم
مطالب مرتبط
1: ارائه قالب مناسب برای چاپ مقالات
2: اخذ نمایه های معتبر بین المللی مجلات علمی
3: خدمات آنتی پلاجیاریزم
4: آشنایی با DOI و اخذ آن
5: آشنایی با کمیته اخلاق نشر COPE
6: آشنایی با خدمات اخذ Cross Reference
۱۳۹۷/۱۱/۰۷
شروع یک نشریه تحقیقاتی جدید می تواند فرایند پیچیده ای باشد. تصمیم های بسیاری باید قبل از قبول ارائه و نشر اولین مسئله گرفته شود. منابع موجود در این صفحه می تواند به راهنمایی ویراستاران و هیئت مدیره در طول فرایند انتشار مقالات یاری رساند. در مورد فرایند راه اندازی یک نشریه جدید، اطلاعات زیر را بخوانید: کسب استقلال: مقرراتی برای برنامه ریزی راه اندازی یک شرکت سرمایه گذاری غیر انتفاعی این گزارش از سوی انتشارات تحقیقاتی و حمایت از منابع آموزشی برای کمک به دانشگاه ها، کتابخ ...
فرآیند ایجاد یک نشریه جدید