بسیاری مواقع بین نویسندگان این اتفاق می افتد که بخشی از مقاله خود را عینا در مقاله دیگری تکرار میکنند که این امر کاری ناشایست در حوزه چاپ مقاله می باشد که سبب بروز مشکل و حتی رد مقاله و یا برگشت پس از چاپ می گردد.  ...

چاپ مقاله تکراری – نشر سالامی چیست؟

سرقت از خود در چاپ مقاله علمی

نشریه الف در ژوئن 2017 یک دست نوشته با شش نویسنده را قبول کرد و آن را در ژانویه 2018 به چاپ رساند. چند ماه بعد، سردبیران نشریه الف متوجه شدند که نشریه ب یک مقاله منتشر کرده است که شباهت های قابل توجهی با مقاله الف دارد. نشریه ب مقاله ب را در نوامبر 2017 پذیرفته و در فوریه 2018 چاپ کرده بود. نویسنده اول مقاله ب شخص دیگری بود و سایر نویسندگان همان نویسندگان مقاله الف بودند.

هیئت مدیره نشریه الف هم رای بودند که مقالات الف و ب در فرمت یکسان ، تحت تاثیر یک مطالعه تنها با تغییرات جزئی که تغییر خاصی ایجاد نمی کند نوشته شده اند، و قسمت بیشتر متن، شامل بخش های مواد و بحث را با استفاده از متون تکراری نوشته اند.

اگر سردبیران نشریه الف اطلاع داشتند که نویسندگان مقاله ب را به نشریه دیگری ارسال کرده اند، آن را ریجکت می کردند. اکنون قابل ادعا است که نویسندگان از دست نوشته خود سرقت کرده اند و مرتکب انتشار سالامی شده اند.

چاپ سالامی - سرقت از خود

سوالاتی برای اعضای انجمن کپ:

  • سردبیر وقتی در یک مقاله منتشر شده با سرقت از خود و انتشار سالامی برخورد کند، چه کاری باید انجام دهد؟

  • آیا سردبیر باید سردبیر نشریه دیگر را نیز مطالع کند؟

  • در این نوع موارد، آیا مقاله باید از هر دو نشریه حذف شود؟

توصیه:

مقالات نه برای تنبیه نویسندگان بلکه باید برای اصلاح بازگردانده شوند. به نظر انجمن، به نشریه ب بستگی دارد که مقاله را به علت انتشار زیادی یا انتشار سالامی برگرداند، زیرا نشریه الف این مقاله را زودتر منتشر کرده است. و این وظیفه نشریه ب است که به این پیشامد رسیدگی کند. سردبیر باید با نشریه ب تماس گیرد و آن ها را از این مسئله مطلع کند.

ممکن است نویسندگان بی تجربه بوده و فکر نمی کردند که به علت زمانی که بین اکسپت و چاپ است مقاله آن ها توسط نشریه الف پذیرفته شود؟ یا ممکن است مقاله را مقداری تغییر داده باشند و برای نشریه ب ارسال کرده باشند؟ توصیه انجمن این بود که با نویسندگان تماس بگیریم و از آنها بخواهیم که توضیح دهند.

به نظر انجمن، اثبات انتشار سالامی دشوار است، و تصمیم گیری در مورد  آن بسیار سخت است. در این مورد، این تصمیم بر عهده نشریه ب است.

پیگیری:

سردبیر با استفاده از راهنماهای موجود در کپ از نویسندگان درخواست کرد که در این مورد توضیح دهند. پس از دریافت توضیحات نویسندگان، هیئت مدیره تصمیم نهایی را اتخاذ کردند و نویسندگان را از تصمیم خود مطلع کردند.

هیئت مدیره به این نتیجه رسید که انتشار سالامی در این مورد صدق نمی کند. به این منظور یک یادداشت به ابتدای مقاله اضافه کردند و نشریه ب را از این تصمیم مطلع کردند.

در صورت وجود سوال و یا درخواست همکاری با ما در ارتباط باشید.