سید حسن صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتی ایران در جلسه اعضای هیئت رئیسه این دانشگاه اعلام کرد در سال بیش از 3000 پایان نامه در این دانشگاه انجام می شود ولی متاسفانه هیچ گونه استفاده ای از این تحقیقات نمی­شود و به همین جهت این دانشگاه به دنیال ایجاد ارتباط با ارگان های مختلف اس ...

مجلات ایرانی

سید حسن صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتی ایران در جلسه اعضای هیئت رئیسه این دانشگاه اعلام کرد در سال بیش از 3000 پایان نامه در این دانشگاه انجام می شود ولی متاسفانه هیچ گونه استفاده ای از این تحقیقات نمی­شود و به همین جهت این دانشگاه به دنیال ایجاد ارتباط با ارگان های مختلف است تا بتواند به پایان نامه های انجام شده جهت دهد.

سید حسن صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتی ایران در جلسه اعضای هیئت رئیسه این دانشگاه اعلام کرد در سال بیش از 3000 پایان نامه در این دانشگاه انجام می شود ولی متاسفانه هیچ گونه استفاده ای از این تحقیقات نمی­شود و به همین جهت این دانشگاه به دنیال ایجاد ارتباط با ارگان های مختلف است تا بتواند به پایان نامه های انجام شده جهت دهد.

سید حسن صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتی ایران در جلسه اعضای هیئت رئیسه این دانشگاه اعلام کرد در سال بیش از 3000 پایان نامه در این دانشگاه انجام می شود ولی متاسفانه هیچ گونه استفاده ای از این تحقیقات نمی­شود و به همین جهت این دانشگاه به دنیال ایجاد ارتباط با ارگان های مختلف است تا بتواند به پایان نامه های انجام شده جهت دهد.

سید حسن صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتی ایران در جلسه اعضای هیئت رئیسه این دانشگاه اعلام کرد در سال بیش از 3000 پایان نامه در این دانشگاه انجام می شود ولی متاسفانه هیچ گونه استفاده ای از این تحقیقات نمی­شود و به همین جهت این دانشگاه به دنیال ایجاد ارتباط با ارگان های مختلف است تا بتواند به پایان نامه های انجام شده جهت دهد.

سید حسن صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتی ایران در جلسه اعضای هیئت رئیسه این دانشگاه اعلام کرد در سال بیش از 3000 پایان نامه در این دانشگاه انجام می شود ولی متاسفانه هیچ گونه استفاده ای از این تحقیقات نمی­شود و به همین جهت این دانشگاه به دنیال ایجاد ارتباط با ارگان های مختلف است تا بتواند به پایان نامه های انجام شده جهت دهد.

سید حسن صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتی ایران در جلسه اعضای هیئت رئیسه این دانشگاه اعلام کرد در سال بیش از 3000 پایان نامه در این دانشگاه انجام می شود ولی متاسفانه هیچ گونه استفاده ای از این تحقیقات نمی­شود و به همین جهت این دانشگاه به دنیال ایجاد ارتباط با ارگان های مختلف است تا بتواند به پایان نامه های انجام شده جهت دهد.

خدمات مرتبط

۱۳۹۷/۱۱/۰۷
شروع یک نشریه تحقیقاتی جدید می تواند فرایند پیچیده ای باشد. تصمیم های بسیاری باید قبل از قبول ارائه و نشر اولین مسئله گرفته شود. منابع موجود در این صفحه می تواند به راهنمایی ویراستاران و هیئت مدیره در طول فرایند انتشار مقالات یاری رساند. در مورد فرایند راه اندازی یک نشریه جدید، اطلاعات زیر را بخوانید: کسب استقلال: مقرراتی برای برنامه ریزی راه اندازی یک شرکت سرمایه گذاری غیر انتفاعی این گزارش از سوی انتشارات تحقیقاتی و حمایت از منابع آموزشی برای کمک به دانشگاه ها، کتابخ ...
فرآیند ایجاد یک نشریه جدید